Resenbro Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandværket.png.
Name: Forfilter og efterfilter.jpg.
Name: Kontroltavle.jpg.
Name: Skylleanlæg.jpg.
Planer
Resenbro vandværks bestyrelse har besluttet at gøre en forbyggende indsats for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden, bl.a. ved at få udarbejdet en indsatsplan.
Herudover ønsker bestyrelsen åbenhed omkring vandværkets forhold og med baggrund i dette, stilles information til rådighed dels via denne hjemmeside og via foldere.
Baggrund for indsatsplanen
Der er flere grunde til, at vandværket har ønsket at lave en indsatsplan:
- At få en risikovurdering af udviklingen i indvindingsoplandet samt en gennemgang af kildeplads, boringer og anlæg. På denne måde får bestyrelsen mere viden om, hvor vandværket skal sætte ind økonomisk over en årrække.
- At få et overblik over boringernes nuværende tilstande. Vandværket har 3 indvindingsboringer, hvoraf den ene er defekt og taget ud af drift.
- Fra myndighedernes side vil der ikke blive udarbejdet en indsatsplan, ud over det vandværket og lodsejerne selv kan blive enige om.
- Sikre at driften af Silkeborg Golfbane ikke får indvirkning på drikkevandet pga. sprøjtemidler eller gødning. Silkeborg Golfklub har udtrykt samme interesse overfor Resenbro vandværk, samt i forholdet til vandkvaliteten i egne boringer.
- Få større sikkerhed for rent vand i nuværende boringer. Vi ønsker også at sikre os, ved at udføre en ny boring længere mod syd, således at vi har 2 kildepladser i fremtiden.


Name: luftfoto-kildeplads.jpg.


Aftale mellem Resenbro vandværk og Silkeborg Golfklub
Silkeborg Golfklub er positiv indstillet for et samarbejde om fortsat sikring af rent drikkevand.

Resenbro vandværk udfører en prøveboring syd for vandværket. Hvis der findes vand af en tilfredsstillende kvalitet og mængde, er Sileborg Golfklub indstillet på, at der bliver tinglyst deklaration for brugsretten til arealet. Golfklubben er indstillet på, at der muligvis kan blive aktuelt med etablering af endnu en boring på et senere tidspunkt. Vandværket skal ikke betale for retten til vandindvinding.

Silkeborg Golfklub’s nuværende og fremtidige brug af sprøjtemidler og gødning
Golfbanen har 2 boringer, som benyttes til vandingsformål. Golfbanen har afleveret regnskab over brug af gødning og sprøjtemidler til vandværket. Golfbanen udarbejder en skånsom plan for sprøjtning. Brugen af gødning minimeres, og der føres nøje regnskab over de anvendte mængder.

Frivillig kontrol og udveksling af data. Hensigtserklæring om mulighed for åbenhed via Internettet
Silkeborg Golfklub afleverer årligt regnskab til vandværket over anvendt mængde af gødning/sprøjtemiddel samt en plan for det følgende år. Golfklubben får årligt udført en boringskontrol med pesticidpakke skiftevis fra klubbens 2 boringer og kontrolboringer, inden vandingssæsonen slutter. Vandværket modtager kopi af analyserne sammen med regnskab for forbrug af gødning og sprøjtemidler.

Nitrat
Den nuværende gødningsanvendelse medfører ikke et tab af kvælstof, som medfører risiko for nitratforurening. Det er aftalt, at brugen af gødning generelt søges minimeret, og der føres nøje regnskab over de anvendte mængder. Ved anlæggelse af nye “huller” tages hensyn til minimering af nitratudvaskning og dermed minimering af påvirkningen på grundvandet.

Sprøjtemidler
Golfbanen udarbejder en skånsom plan for sprøjtning. Der sprøjtes pletvis og kun efter behov samt med midler, som er påvist skånsomme overfor miljøet, hvilket vil sige let nedbrydelige. De årlige planer udarbejdes med hensyntagen til udvikling af stadig mere skånsomme midler. Der indkøbes derfor kun midler i små mængder, så der kan foretages årlige justering til stadig lettere nedbrydelige stoffer. Målet er ingen pesticidanvendelse.

Det samlede forbrug af gødning og sprøjtemidler kan vises på vandværkets hjemmeside, som en del af den åbenhed, som vandværket ønsker omkring vandværkets drikkevand. Det er også vandværkets hensigt, at vise udviklingen i kvaliteten for drikkevand, analyser fra egne boringer samt udviklingen fra andre delarealer i vandværkets indvindingsopland. Silkeborg Golfklub kan tilsvarende få udleveret data fra vandværket, og klubben kan også benytte resultaterne på egen hjemmeside for at vise, at der produceres rent grundvand under klubbens arealer.

Såfremt prøver fra vandværkets eller Silkeborg Golfklubs boringer skulle vise kvalitetstruende analyseresultater, tages problemet op til intern drøftelse. Hvis der mod forventning skulle opstå alvorlige kvalitetsproblemer, som med sandsynlighed kan henføres til Golfklubbens drift, er det hensigten at få udarbejdet en handlingsplan i fællesskab, som kan løse problemet.

Udveksling af data sker løbende. Det er aftalt, at der foreløbigt holdes et årligt møde i december, hvor årets data og plan for følgende år udveksles.

Vandværkets og Golfklubbens bestyrelser kan i enighed til enhver tid ændre på denne aftale. Silkeborg kommune skal have de årlige driftsplaner for gødning og sprøjtning til godkendelse.

Tillægsaftale til aftale mellem Resenbro vandværk og Silkeborg Golf Club
Såfremt den af Resenbro vandværk og Silkeborg Golf Club aftalte placering af prøveboring ikke giver tilstrækkelig vandmængde eller giver vand af en tilstrækkelig god kvalitet, så er Silkeborg Golf Club indstillet på i samarbejde med Resenbro vandværk at anvise en anden placering af boring i arealet mellem golfbanens anlæg og skel, grænsende op til området mrk. Skellerup Nygårde, således Resenbro vandværk har mulighed for at få tilført vand svarende til stipulerede vandforbrug i forsyningsområdet.

Som supplement til den af parterne indgåede indsatsplan mht. drift af banerne tilføjes følgende: Der udarbejdes årligt en driftsplan for anvendelse af gødning, sprøjtemidler, mv. Denne driftsplan tiltrædes af parterne samt af Silkeborg kommune.

Med henblik på at sikre yderligere dokumentation etableres der kontrolboringer på vandstrømningen før og efter det nye golfbaneanlæg.

Nyheder

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Name: fb.png.

Kontakt os

Resenbro Vandværk
Skærbækvej 13c, 8600 Silkeborg
Tlf. 21 42 13 64
E-mail: resenbrovandvaerk@mail.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net